lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuellt 2016

Urban Arena seminarium: Advancing Sustainable Cities - Implementing Agenda 2030

På Torsdagen den 1 december 2016, stod Urban Arena för ett seminarium på Malmökonferensen Sustainable City Development, på temat att implementera Agenda 2030.

Urban Arenas koordinator Lena Neij välkomnade talarna: Michael Woodbrige från ICLEI, James Evans från Manchesters Universitet,  Oksana Mont, Eric Clark, Marie-Claude Dubois och Dalia Mukhtar-Landgren från Lunds Universitet.

Presentationer hölls om hur Agenda 2030 kan koppla till föverkligandet av hållbara städer, samt vilka utmaningarna är och vilken forskning som bedrivs för att överkomma dem.  

Specifika ämnen som undersöktes närmare var implementeringen av FNs globala mål för hållbar utveckling, förtätning av städer och dess påföljder på tillgången till dagsljus och öppna allmänna ytor, samt delningsekonomi och urban sharing. 

 

 

Wake-up Seminarium 9 november - Den förtätade och hållbara staden?

Höstens sista Wake-up seminarium hölls av Institutionen för arkitektur och byggd miljö med temat förtätning av städer och dess utmaningar.

 

Programmet bjöd på presentationer av Catharina Sternudd, Gunnar Sandin, Mattias Kärrholm, Johan Wirdelöv, Maria Kylin och Misagh Mottaghi som på en timme målade upp den förtätade stadens olika utmaningar.

Perspektiv som ljusinsläpp, barnens plats, allmänhetens möjligheter att delta i planering av staden, framgångsrika förtätningsprojekt, risk för polarisering när staden förändras samt logistiska och tekniska utmaningar i vattenhantering lyftes.

En timme var en bra språngbräda, men det finns mycket mer att säga så om ni inte hade möjlighet att närvara på tisdagens Wake-up seminarium så bestämdes det att det kommer ett uppföljande möte gällande förtätning. Om ni är intresserade av att delta på det så skicka ett mail till Sofie Sandin!

Urban Arena på Sustainable City Development Conference i Malmö

Konferensen Sustainable City Development  går av stapeln i Malmö den 30 november - 2 december och Urban Arena kommer att vara där.

Den 1 december klockan 10-12 står Urban Arena värd för seminariet Advancing Sustainable Cities - Implementing Agenda 2030 där kopplingar mellan implementeringen av FNs Agenda 2030 och städer kommer utforskas.

Våra talare kommer presentera aktuell forskning och erfarenheter från olika områden med siktet inställt på att identifiera de utmaningar och framtida forskning som behövs för att driva hållbara städer framåt. 

Seminariet är öppet för alla, oavsett yrke eller arbetsplats!

Välkommen!

Wake-up Seminarium 11 oktober - Kollektivtrafik i förändring

På tisdagens Wake-up seminarium presenterade forskare från K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik – forskning om nya lösningar för framtidens hållbara och attraktiva storstadsregioner.

Först ut var Joel Hansson som presenterade forskning kring den regionala superbussen, ett sätt att förbättra förbindelserna i Skåne som är både billigare och snabbare än att bygga ut järnvägsnätet. Den regionala superbussen ska kunna erbjuda samma komfort och pålitlighet som tåg genom att tjänster ombord och infrastruktur anpassas för bekväm framfart och snabba restider.

Till Koglin presenterade forskning kring hyrcykelsystem, bike sharing. Cykling är bra för hälsa och miljö, och att tillhandahålla hyrcyklar som ett alternativ och/eller komplement till kollektivtrafiken har testats i städer. Hyrcykelsystemet som ett miljövänligt alternativ diskuterades avseende att insamlingen av cyklar till uthyrningsstationerna vanligen sker med släp, likaså vilka grupper som gynnas och vilka begränsningar systemet har.

Slutligen presenterade Dahlia Mukhtar-Landgren integrerade mobilitetstjänster som ett sätt att förenkla vår vardagliga transport. Integrerade mobilitetstjänster gör det möjligt för kunder att planera hela sin resa från start till stopp via en enda app. Genom att sammanfoga en rad tjänster såsom biljettköp för kollektivtrafik till bokning av bil-/cykel till parkering i ett, har integrerade mobilitetstjänster möjlighet att förenkla persontransport och konkurrera med privat bilägande.  

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne samt får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Wake-up Seminarium 6 september – SurF och Översvämningshotet

För årets andra Wake-Up Seminarium bjöd LTH:s avdelning för Teknisk Vattenresurslära in till ett seminarium om översvämningshotet i tätbebyggelse och deras forskningsprojekt SUrF (Sustainable Urban Flood Management).

Rolf Larsson, Johanna Sörensen och Salar Haghighatafshar presenterade temat och de frågor som översvämningshotet medför, samt den forskning som de bedriver för att hitta lösningar för att minska riskerna vid skyfall. Exempel på sådana lösningar är blågrön stadsplanering med ytor som har möjlighet att ta hand om avrinning från kraftiga regn.

Modelleringsmetoder för att identifiera områden med förhöjd risk för översvämning presenterades av Andreas Persson, metoder som gör det möjligt att sätta in åtgärder där de behövs som mest. Slutligen presenterade Catharina Sternudd urban design som ett sätt att hantera klimatförändringar, genom exempelvis områden som utformas för att tillfälligt kunna hålla överskottsmängder av avrinningsvatten.  

I projektet ingår forskare från teknisk vattenresurslära, VA-teknik, riskhantering, arkitektur, institutet för livsmedelsekonomisk analys, GIS-centrum, alla vid Lunds universitet samt Kultur och Samhälle från Malmö Högskola.

Om du vill veta mer så finns det ytterligare information här!

Wake-up Seminarium 15 juni 2016 - Strategiska innovationsprogram

Det första Wake-up seminariet för 2016 hölls den 15 juni på IIIEE. Temat var den Strategiska Innovationsagendan för smarta hållbara städer som bland annat Lunds Universitet står bakom.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har öppnat en utlysning för Strategiska innovationsprogram, och Lena Neij, Urban Arenas koordinator, presenterade det pågående arbetet med en ansökan till innovationsprogrammet för Smarta hållbara städer.

Kollektivtrafiken som medel för hållbara och attraktiva storstadsregioner

Hållbar mobilitet i svenska städer, pendlaren som kund, kapade toppar i peak-trafik och potentialen för prisdifferentiering för att omfördela vardagsresandet. Det är inriktningen för fyra nya forskningsprojekt vid K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

 

Projekten ingår i K2:s satsning på "Mindre K2-projekt" som är öppet för forskare vid Lunds universitet, Malmö högskola och VTI som vill forska om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner.

Totalt avsätts tre miljoner kronor under 2016 för detta och beslut om projekt fattas vid tre tillfällen. 16 projektförslag kom in till det andra tillfället som hade deadline den 15 maj. Av dessa beviljas medel till fyra projekt med en total omfattning på drygt en miljon kronor. 

 

Beviljade projektförslag:

  • ”Sustainable Mobility in Swedish Cities: A Comparative International Assessment of Urban Transport Indicators in Sweden’s Five Most Populous Urban Regions”

Projektledare Desirée Nilsson, Malmö högskola. Budget: 350 000 kr.

  • ”Kapade toppar i peak-trafik – en studie av kostnads- och miljöeffekter”

Projektledare Helene Lidestam, VTI. Budget: 242 347 kr.

  • ”Variationer i resande med regionaltåg i tid och rum”

Projektledare Roger Pydokke, VTI. Budget: 308 000 kr.

  • Konsumentperspektiv på hållbart vardagsresande”

Projektledare Oskar Christensson, Lunds universitet. Budget: 114.000 kr.

Bedömningen av projekten har gjorts av K2:s ledningsgrupp utifrån en sammanvägning av vetenskaplig höjd, metod, inslag av samproduktion och relevans utifrån K2:s forskningsinriktning. 

 

Vill du skicka in en projektbeskrivning till K2 för ett ”Mindre K2-projekt” och på så sätt bli en del av K2? Nästa bedömningstillfälle är den 15 oktober. Läs mer på K2:s webbplats

 

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

 

Läs mer om K2 på deras webbplats 

 

 

Så gör kommuner skillnad när det gäller att lösa globala miljöutmaningar

Kan en enskild kommuns ansträngningar göra någon skillnad när det gäller att lösa de brådskande globala miljöutmaningarna? Det menar Nora Smedby vid Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet.

Den 8 april 2016 försvarade Nora Smedby vid Internationella Miljöinstitutet sin doktorsavhandling med titeln: Local Environmental Governance: Assessing proactive initiatives in building energy efficiency.

Opponent var Professor Matthew J. Hoffmann och handledare var Professor Lena Neij.

Se pressmeddelande 

Urban Arena är igång!

Björnen är ute ur sitt ide och vi sträcker på oss och spiller ingen tid. Året kommer att erbjuda wake-up seminarier på olika teman från olika delar av LU, och vi ska försöka hålla er uppdaterade om vad som händer inom hållbar stadsutveckling. 

Tveka inte att kontakta Sofie Sandin om ni har några frågor!