lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Byggnader och brukare

Våra bostäder står för mellan 20-35 procent av samhällets miljöpåverkan, i form av klimatpåverkan, materialförbrukning och energianvändning.

En hållbar stadsutveckling kräver byggnader och områden som minskar vår miljöpåverkan, underlättar social gemenskap och som skapar platser där lokala ekonomier kan växa sig starka.

I takt med att städerna växer utmaningen allt större att utveckla perifera områdena som inte ökar våra ekologiska fotavtryck. Bostäderna måste vara energi- och materialeffektiva, men får inte leda till allt för höga boendekostnader.

Detta kräver i sin tur nya och ambitiösare normer och riktlinjer för byggande, liksom ett engagemang hos boende, byggföretag och lokala myndigheter – allt för att minska miljöpåverkan.

Framtidens boende måste också inriktas på att klara extremare väder, i takt med ett förändrat klimat. Det kräver såväl förändrad byggnadsteknik som åtgärder i utomhusmiljön.

Vid Lunds universitet finns flera forskargrupper som arbetar med frågor kopplade till byggnader och boende:

Elisabeth Dalholm Hornyanszky046-2223342Institutionen för designvetenskaper
Bertil Fredlund046-2227353Byggnadskonstruktion, Institutionen för byggvetenskaper
Dennis Johansson046-2227260Installationsteknik, Institutionen för  bygg- & miljöteknologi
Elisabeth Kjellson046-2228594Byggnadsmaterial, Institutionen för  bygg- & miljöteknologi
Miklos Molnar046-2223453Konstruktionsteknik, Institutionen för bygg- och miljöteknik
Lars Wadsö046-2229593Byggnadsmaterial, Institutionen för  bygg- & miljöteknologi
Maria Wall046-2229662Energi och byggnadsdesign, Institutionen för arkitektur och byggd miljö