lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Resursflöden – energi, vatten och avfall

Jordens urbana miljöer växer allt snabbare. På mindre än fem procent av jordens landyta cirkulerar idag mer än 75 procent av de energi- och naturresurser som människan använder. En stad skulle därför kunna beskrivas som ett koncentrat av intensiva och snabba resursflöden.

Det fanns en tid då miljöfrågorna delades upp och hanterades som separata problem. Idag är synsättet ett annat, mer integrerat och holistiskt. Dagens stora urbana resursflöden; så som renhållning, vattenanvändning, energiförsörjning och markanvändning, är i grunden sammanlänkade frågor som bäst studeras som en helhet.

Växande städer är en utmaning, men också en tillgång. När många människor samsas på en liten yta blir det lättare att planera för att använda resurserna effektivt. Det ekologiska fotavtrycket för stadens invånare kan minska.

Vid Lunds universitet finns flera forskargrupper som arbetar med frågor kopplade till resursflöden. Kontaktpersoner är:

Hervé Corvellec042-356604Institutionen för Service Management
Tomas Germundsson046-2228421Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Ulf Jeppsson046-2229287Industriell elektroteknik och automation, Vattensystem
Thomas Lindhqvist046-2220239Internationella institutet för industriell miljöekonomi
Kenneth M. Persson046-2224476Avd för teknisk vattenresurslära, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Jurek Pyrko046-2229269Institutionen för Energivetenskaper
Olof Samuelsson046-2227504Industriell elektroteknik och automation, Elkraftsystem
Cintia Uvo046-2220435Avd för teknisk vattenresurslära, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Lars Wadsö046-2229592Avd för byggnadsmaterial, Institutionen för  bygg- & miljöteknologi,