lu.se

Urban arena

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stadsutveckling i utvecklingsländer

Runt år 2030 räknar man med att omkring sex av tio personer på jorden bor i stadsområden. Den här förändringen går snabbast i utvecklingsländerna och ingenstans blir konsekvenserna av bristande stadsplanering så tydliga som i de växande slumområdena. Följderna är både sociala, ekonomiska och miljömässiga.

Idag bor runt 100 miljoner människor världen över i slumområden, med alla de brister och svårigheter som det innebär. Det behövs mer kunskap om hur slumområdena påverkas av faktorer som klimatförändringar, minskad biodiversitet, transporter, energi- och avfallsfrågor, men även hur faktorerna påverkar varandra.

Det finns också ett behov av ny kunskap om hur styrning och investeringar i infrastrukturen kan bidra till en bättre utveckling för de här områdena.

Vid Lunds universitet finns flera forskargrupper som arbetar med frågor kopplade till stadsutveckling i utvecklingsländer. Kontaktpersonerna är:

Elisabeth Dalholm Hornyanszky046-2223343Institutionen för designvetenskaper
Lisa Eklund046-2223477Sociologiska institutionen
Erik Johansson046-2224263Housing Development and Management, Inst. för Arkitektur och byggd miljö
Rolf Larsson046-2227398Avd för teknisk vattenresurslära
Mayram Nastar046-2223064Lund University Centre for Sustainability Studies
Claudia Rivera046-2884806Division of Risk Management and Societal Safety