Hälsa och välbefinnande

 

 

För att undvika att bygga på värdefull åker- och naturmark, finns en ambition att förtäta våra städer. En tätare stad skulle även kunna ge ett bättre underlag för kollektivresor och aktivt resande (gång och cykling) genom kortare avstånd.

Men det finns stora utmaningar kopplade till hälsa vid förtätning av städer!

En tätare stad innebär konkurrens om utrymmet och förtätningen sker ofta på bekostnad av gröna områden. Grönska bidrar till ökad fysisk aktivitet, socialt umgänge och minskad stress. En tätare stad utan grönska kan även få för höga temperaturer vid värmeböljor. 

Bostäderna kan vid förtätning också placeras närmare industri, vägar och järnvägar – områden med mer buller och föroreningar. En tätare stad innebär också att buller- och luftföroreningshalter generellt kan bli högre om fler ska köra bil.

Allt detta kan leda till negativa hälsoeffekter. För att kunna ge underlag att planera för en mer hälsofrämjande tät stad studerar vi dessa kopplingar och kommer med åtgärdsförslag.  

Kontaktpersoner

Ebba Malmqvist
ebba.malmqvist@med.lu.se

Kristoffer Mattisson
kristoffer.mattisson@med.lu.se

Sidansvarig: info@urban.lu.se | 2021-10-25